จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดโครงการ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” คัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก ลดปัญหาภาวะซึมเศร้าการฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ คัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก ลดปัญหาภาวะซึมเศร้า การฆ่าตัวตายในเด็กและวัยรุ่น ที่ห้องเรียนรวม 3 อาคารบริการการศึกษาและบริการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” โดยมี ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ งานสุขภาพจิตและยาเสพติดกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7 ขอนแก่น โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมให้การต้อนรับ

ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สถานการณ์สุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น ข้อมูลจากการคัดกรองสุขภาพจิตเชิงรุก พบว่ามีภาวะสุขภาพจิตดี ร้อยละ 60.46 เสี่ยงภาวะซึมเศร้า ร้อยละ 7.72 เสี่ยงฆ่าตัวตาย ร้อยละ 12.87 จะเห็นได้ว่าปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังพบว่าผู้พยายามฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่นสูงถึงร้อยละ 43.31 นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเพื่อเป็นการเฝ้าระวังคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและให้การช่วยเหลือได้อย่างทันถ่วงที ทุกหน่วยงานจึงมีส่วนสำคัญ ในการดำเนินงานเพื่อสร้างระบบดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โครงการ “วัดใจ เติมพลัง สังคมมีสุข” มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักศึกษา คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และบุคลากรสาธารณสุข ในเขตพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นการแสดงพลังความร่วมมือการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการผนึกกาลังเพื่อสร้างระบบช่วยเหลือดูแลสุขภาพจิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

 

........................................  นาย อาทิตย์ เทศธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar