วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์

          วันนี้ 27 มกราคม 2566 นายสังศิต  พิริยะรังสรรค์  ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา เป็นประธานเปิดการเสวนา  เรื่องการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อท้องถิ่นพึ่งตนเอง  ซึ่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์จัดขึ้นที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังเก่า  เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วม ให้กับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาน้ำแล้ง น้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป  โดยมีนายปราชญา  อุ่นเพชรวรากร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางเฉลิมขวัญ  หล่อตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกาฬสินธุ์   คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา  หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ  ผู้บริหารและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์  และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสวานา  แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น พร้อมสะท้อนปัญหาและความต้องการผ่านคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา  เพื่อเป็นกระบอกเสียงผลักดันไปสู่ระดับนโยบาย  อันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

.............................. สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar