ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ติดตามงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 12 และคณะลงพื้นที่ติดตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ชื่นชมจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ดำเนินงานจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามเป้าหมาย

(27 ม.ค.66) นางสาวสิริมา วัฒโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 12 เดินทางมาตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2566 อาทิ การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน การติดตามการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และการบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายประยูร ศิริวรรณ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการดำเนินงาน

จากนั้น นางสาวสิริมา วัฒนโน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 8 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พบปะกับพี่น้องประชาชน และรับฟังผลการดำเนินงานถังขยะเปียกลดโลกร้อน จากนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พ.จ.อ.เบญจมินทร์ ทรงคะรักษ์ ท้องถิ่นอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เริ่มต้นจากส่วนราชการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.ทุกแห่ง รวมไปถึง รพ.สต. และ อสม. ในพื้นที่ ร่วมขับเคลื่อนในลักษณะของ "ผู้นำต้องทำก่อน" และค่อยขยับไปที่ประชาชนในพื้นที่ ขณะนี้อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกแล้ว 33,664 ครัวเรือน ครบ 100% ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

..............................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว      ธงชัย ภูงามเงิน /ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :