จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3  ด้านผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ขอให้ตั้งใจฝึกปฏิบัติเชื่อว่าจะเป็นแรงงานมีฝีมือพร้อมเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ไม่ยาก
     

(5 พ.ค 64) ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีการจัดอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)  โดยมีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการประสานและบูรณาการความร่วมมือให้หน่วยงานรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำหรับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์จะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ฝึกทักษะด้านอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการฯ จำนวน 20 คน ซึ่งมีหลักสูตรในการฝึกเพื่อเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ระยะเวลาฝึก 280 ชั่วโมง จำนวน 6 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2564  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึก 280 ชั่วโมง จำนวน 6 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม- 2 กรกฎาคม 2564 และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระยะเวลาฝึก 560 ชั่วโมง จำนวน 8 คน อบรมระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 1 กันยายน 2564 ทั้งนี้ระหว่างการฝึกอบรม จะมีการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) อย่างเคร่งครัด
       

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า ขอให้นักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน ได้มีความตั้งใจ และฝึกปฏิบัติให้มาก เพื่อจะได้เป็นแรงงานมีฝีมือ และจะสามารถเข้าสู่ระบบการจ้างงานได้ไม่ยาก  โดยระหว่างการฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะจัดเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือครอบครัว เพื่อเป็นการชดเชยรายได้ที่ผู้ปกครองคาดหวังว่าจะได้รับจากการที่นักเรียนจบ ม.3 และออกไปหารายได้ช่วยเหลือครอบครัว

 

.................  ชนกพร  โพธิสาร  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :