จ.กาฬสินธุ์ จัดเวทีระดมความเห็น ร่างเป้าหมายแผนพัฒนา 20 ปี

จ.กาฬสินธุ์ จัดเวทีระดมความเห็น ร่างเป้าหมายแผนพัฒนา 20 ปี มุ่งหวังให้เป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย สังคมน่าอยู่สู่เมืองมั่งคั่ง และสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

          วันนี้ (26 พ.ค.2566) ที่ห้องประชุมโสมพะมิตร อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นรอบสุดท้าย ในการรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อวางเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะเวลา 20 ปี หรือภายในปี 2585 ซึ่งฐานข้อมูลปัจจุบัน จังหวัดกาฬสินธุ์ยังต้องพัฒนาและก้าวผ่านให้ได้อีกหลายๆ ด้าน เช่น ปัญหาความยากจนที่มีสัดส่วนผู้ยากจนจำนวนมากที่สุดในภาค ปัญหาเรื่องน้ำยังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร การลงทุนของภาคเอกชนและภาครัฐน้อย รวมถึงปัญหาทางสังคม เช่น ยาเสพติด ขณะที่จุดเด่นและสิ่งที่เห็นเป็นโอกาส พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์มีสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก เช่น มีเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อการเกษตรในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและฟอสซิลที่ยากในการลอกเลียนแบบ มีผ้าไหม และมีถนนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจพาดผ่าน

          ที่ประชุมได้นำเสนอข้อมูล และรับฟังความเห็นอย่างหลากหลายและเกิดประโยชน์ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 77,397 บาทต่อคนต่อปี อยู่ลำดับที่ 68 ของประเทศ รายได้มาจากภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ รวม 1.33 ล้านบาทหรือ ร้อยละ 21.9 แต่ที่น่าสนใจพบว่า ปี 2565 มีรายได้มาจากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีนักท่องเที่ยวมาเยือนกาฬสินธุ์ 837,011 คน เกิดรายได้ 1,390 ล้านบาทต่อปี 

          สำหรับแผนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ปี ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นพ้องในการวางเป้าหมาย ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวหลากหลาย สังคมน่าอยู่สู่เมืองมั่งคั่งและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการทำการเกษตรบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับการแปรรูป ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างศูนย์แฟชั่นผ้าไหมนานาชาติ พัฒนาด้านสังคมเป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด แรงงานมีทักษะเป็นแรงงานคุณภาพ ส่วนภาคเอกชนจะยกระดับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อการแข่งขัน และผลักดันการเป็น HUB กระจายสินค้า

...................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar