จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

          วันนี้(8 มิถุนายน 2566) เวลา 13.30 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ศึกษาลำปาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ตำบลลำคลอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีเป้าหมายเพื่อนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยการเป็นอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานคุมประพฤติในการสอดส่องดูแลติดตามแก้ไขฟื้นฟู และการสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้กระทำผิดที่ศาลให้โอกาสรอการลงโทษและคุมความประพฤติไว้ ประกอบกับกรมราชทัณฑ์ ได้ปล่อยนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการพักการลงโทษ หรือลดวันต้องโทษออกจากเรือนจำ หรือทัณฑสถาน รวมทั้งสิ้นประมาณ 8,000 ราย และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาสาสมัครคุมประพฤติ จำนวนเพียง 161 คน กระจายอยู่ตาม ท้องที่ต่าง ๆ  ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งพื้นที่บางตำบล ยังมีอาสาสมัครคุมประพฤติไม่เพียงพอ ทำให้การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้กระผิดในชุมชนไม่ทั่วถึงและไม่ครอบคลุม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้สรรหาภาคประชาชนที่มีจิตอาสามาเป็นภาคี เครือข่ายดังกล่าว

............................. สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar