ผลิตนักขายออนไลน์วัยใส สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จ.กาฬสินธุ์

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหลักสูตรการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ ส่งเสริมการตลาด สร้างคนรุ่นใหม่รู้จักนำเทคโนโลยีปรับใช้ เพื่อส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ เสริมการท่องเที่ยวชุมชน

          เด็กและเยาวชน จากเทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน ซึ่งผ่านการอบรม ในกิจกรรมการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์  ( Start Up Aged and Teens Kalasin) ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2564 ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 7 เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมจาก นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล สร้างงาน สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบาง บนพื้นฐานหลักคิดการพัฒนาทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ๆ ละ 1 รุ่น หวังให้เยาวชนสร้างแนวทางการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มทักษะและสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
   
          นายสถาพร หาศิริ ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง กล่าวว่า เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง โดยหลังจากผ่านการอบรม แล้ว ทำให้ตนเองมีทักษะในการพูด และจะนำไปปรับใช้เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ให้ได้มียอดจำหน่ายและเป็นที่รู้จักได้เพิ่มมากขึ้น

 

...................... ชนกพร  โพธิสาร  ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :