รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามความคืบหน้า โคก หนอง นา ในจังหวัดกาฬสินธุ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนติดตามความคืบหน้า การพัฒนาพื้นที่ โคก หนอง นา โมเดล  สร้างเสริมพื้นที่เรียนรู้  เพิ่มรายได้แก่ประชาชน
          (22มิ.ย.64) วันนี้ที่ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองโพน หมู่ที่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบลระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นการสร้างมั่นคงทางอาหาร ทางอาชีพแก่ประชาชน ได้อย่างยั่งยืน
           โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ (CLM ) และพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ ( HLM ) จำนวน  2,446  แปลง ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว 1,004 แปลง ขุดแล้ว 1,296 แปลง คิดเป็นร้อยละ 41.78 
            นอกจากนี้ยังได้ติดตามเรื่อง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) บันทึกข้อมูลพัฒนาชุมชน ที่บูรณาการกับหลายภาคส่วน ในการจัดตั้งให้มีเจ้าหน้าที่  ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดำเนินการจัดทำข้อมูลราชการงานพัฒนาชุมชน ให้เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และติดตามเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ขยายผลปลูกผักสวนครัว โดยเป็นการอยู่ร่วมกันของวัดกับชุมชน  ซึ่งที่บ้านหนองโพน ตำบลนาจำปา มีแปลงต้นแบบปลูกผักบ้านหนองโพน ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากวัดสู่ชุมชนตามหลัก บวร โดยชาวบ้านได้ปลูกผักชนืดต่างๆ เพื่อสร้างรายได้เสริม เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้น

 

.................................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :