จ.กาฬสินธุ์ สร้างนักขายออนไลน์รุ่นใหม่

สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดหลักสูตรการผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ ส่งเสริมการตลาด สร้างคนรุ่นใหม่ นำเทคโนโลยีปรับใช้ส่งเสริมการขาย สร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

        เด็กและเยาวชน จากพื้นที่อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรมในกิจกรรม การผลิตนักขายผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนของโรงเรียนผู้สูงอายุ สู่ OTOP และการส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ( Start Up Aged and Teens Kalasin) ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2564

        โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและกล่าวพบปะกับเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล สร้างงาน สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเปราะบาง บนพื้นฐานหลักคิดการพัฒนาทุกช่วงวัยให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยกำหนดดำเนินการในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอ ๆ ละ 1 รุ่น หวังให้เยาวชนสร้างแนวทางการจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มทักษะและสร้างโอกาสในการสร้างอาชีพและรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน แบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19

        ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังจากผ่านการอบรม แล้ว ขอให้เด็ก และเยาวชน นำความรู้ที่ได้รับ แนวคิดและประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาตนเองให้มีทักษะในการพูด เพื่อนำไปปรับใช้ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ให้ได้มียอดจำหน่ายและเป็นที่รู้จักได้เพิ่มมากขึ้น

 

 

นาย ธงชัย ภูงามเงิน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :