จ.กาฬสินธุ์ ตามรอยศาสตร์พระราชา ด้วยโคก หนอง นา โมเดล

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างเป็นรูปธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเอง พร้อมปรับเป็นศูนย์เรียนรู้ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

        "โคก หนอง นา โมเดล" เป็นการทำเกษตรในพื้นที่ ที่มีขนาดจำกัด หรือขนาดเล็ก เป็นการกักเก็บน้ำไว้ทั้งบนดิน ด้วยหนอง คลองไส้ไก่ และคันนา และใต้ดิน ด้วยป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะในพื้นที่จำกัด อย่างน้อย 1 ไร่ หรือ 3 ไร่ หรือ แล้วแต่ขนาดของที่ดินตามสภาพความเหมาะสม จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้วางเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างเป็นรูปธรรม ตามรอยศาสตร์พระราชา บนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ และ 3 ไร่ รวม 2,446 แปลง ขณะนี้ ได้ดำเนินการขุดเสร็จแล้ว จำนวน 1,456 แปลง โดย นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเกษตรกร โดยเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิตให้ครัวเรือนได้พออยู่พอกิน         

        ขณะที่ ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างครูมะลิ นางมะลิ เคราะห์ดี บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 9 ตำบลนาหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ บอก พื้นที่ตรงนี้จะเปิดกว้างให้ชาวบ้าน ได้นำผลผลิตไปกิน ไปใช้ร่วมกัน โดยตนจะต่อยอดจากโคก หนอง นา ตามศาสตร์พระราชา ไปสู่แหล่งเรียนรู้ ให้ทุกคนได้ใช้ ได้คิดร่วมกัน

        การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา" โมเดล จังหวัดกาฬสินธุ์ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 ซึ่งผลกระทบต่อทุกสาขาอาชีพ แต่เรื่องการเกษตรแบบผสมผสานที่ทำอยู่นี้ ไปต่อได้ แม้ไม่ได้เพื่อจำหน่าย แต่ก็ยังชีพและเผื่อแผ่ผลผลิตให้คนในชุมชน

        เมื่อดำเนินการ ขุดหนอง สร้างพื้นที่บนโคก ปลูกผลผลิตแล้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะแม่งาน ก็จะได้จัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี และบูรณาการพื้นที่ระดับตำบล 9 ฐานเรียนรู้ เพื่อสนองงานตามพระราชปณิธาน ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

.........................  ชนกพร โพธิสาร  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :