ทต.ห้วยโพธิ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรรักษาโรคระบาดโค - สุกร

ทต.ห้วยโพธิ์ จับมือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการป้องกันและรักษาโรค PRRS ในสุกร และโรค  lumpy skin ในโค นำร่องเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 20 ราย ขณะที่มีโคตายด้วยโรคลัมปีสกินแล้วกว่า 1,800 ตัว

          ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยโพธิ์  อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  ผศ.กีรวิทย์  เพชรจุล คณะบดีคณะเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและรักษาโรค PRRS ในสุกร และ lumpy skin ในโคเนื้อ พื้นที่ ทต.ห้วยโพธิ์  โดยมีนายสุนทร  เจริญพันธ์  นายก ทต.ห้วยโพธิ์ พร้อมสมาชิก สภาทต.ห้วยโพธิ์ และเกษตรกรนำร่องในโครงการ 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันโรงเรือนสัตว์เลี้ยง และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรในพื้นที่

          ทั้งนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณบริการวิชาการ จากเงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เงินงบกลาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยการจัดโครงการครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ซึ่งการป้องกันและรักษาโรค PRRS ในสุกร หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และโรค lumpy skin ในโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาโรคระบาดที่เกิดขึ้นในโคเนื้อของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตที่ดีขึ้น ลดความเสียหายที่เกิดจากโรคระบาดและเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการของชุมชน ได้แก่ การบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคในโคเนื้อ ซึ่งจะก่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับเกษตรกร นำไปสู่การเลี้ยงโคเนื้อให้ประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดความยั่งยืนในการเลี้ยงโคเนื้อในจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป

 

................. อาทิตย์ เทศธรรม  

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :