ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตร โครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2/2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ รุ่นที่ 2/2     

ที่เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" รุ่นที่ 2/2 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกโครงการ "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก          

เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการฝึกอบรมตามโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" โดยในรุ่นที่ 2/2 นี้มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องราชฑัณฑ์รวม 122 คน ฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 11-24 มกราคม 2564 แบ่งการฝึกออกเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การฝึกอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่ 2 การแปลงทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้วยการวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง และขั้นตอนที่ 3 คือ การสรุปและการประเมินผล โดยผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ทั้งนี้ ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ต่างหวังจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่ที่ตนเองมีอยู่ พร้อมพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก 

 

 

..........................  ชนกพร  โพธิสาร  ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :