การลงทุนดีขึ้นมาก

บีโอไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพบว่าใน 3 ปีที่ผ่านมา (2563-2565) มีบรรษัทข้ามชาติใหญ่ระดับโลกเลือกใช้ไทยเป็นฐานลงทุนธุรกิจใหม่ ๆ โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า ประกอบด้วย ยานยนต์ไฟฟ้า ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ BCG และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมกัน 2,687 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6 แสนล้านบาท

การเติบโตของการลงทุนที่เกิดขึ้น ถือเป็นผลสะท้อนที่เป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่าต่างชาติเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและคนไทย

รายละเอียดการขอรับส่งเสริมการลงทุนของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า รวม 2,687 โครงการ เงินลงทุนรวม 6 แสนล้านบาท ดังนี้
1.อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนรวมถึงสถานีอัดประจุไฟฟ้า 46 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 78,115 ล้านบาท
2.อุตสาหกรรมดิจิทัล 420 โครงการ มูลค่า 64,481 ล้านบาท
3.อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 92 โครงการ มูลค่า 113,990 ล้านบาท
4.อุตสาหกรรม BCG 1,911 โครงการ มูลค่า 305,170 ล้านบาท
5.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 218 โครงการ มูลค่า 53,104 ล้านบาท

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar