แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38 / 2565

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.RSV ไวรัสตัวร้าย อันตรายถึงชีวิต
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
2. ธอส. ประกาศ ๗ มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปี 2565 
3. ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยน้้าท่วม พักช้าระหนี้ 3 เดือน พร้อมให้กู้ฉุกเฉิน ไม่คิดดอกเบี้ย  1 ปี และ 3 เดือนแรกไม่ต้องผ่อน 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
4. รู้ทันภัยกับ ปภ. 
5. ขายของออนไลน์ “ไม่แจ้งราคา” มีความผิดปรับสูงสุด10,000 บาท คนแจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่ง 25%


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge38-2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar