แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2565

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.  “กอช.  ร่วมกับ สทบ.  มุ่งสร้างทักษะความรู้ ทางการเงินในอนาคตให้ประชาชน” 
2.  ปภ. แนะหลักโดยสารเรือถูกวิธี ลดเสี่ยงอุบัติภัยทางน้้า
3.  7 วิธี ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุช่วงฤดูหนาว
4.  แอสไพริน ไม่ใช่ยาสารพัดประโยชน์
5.  4 กลุ่มวัยสู้ภัยหนาว
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge43-2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar