แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2566

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1.กบข. เตือนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างหลอกลงทุน 
2.โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ( SustainableVillage)  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 
3.แจ้งเตือนโปรดระวังมิจฉาชีพ การชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรมที่ดินไม่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
4.นอนน้อย...แต่ต้องนอนนะ เพื่อสุขภาพที่ดี 
5.พฤติกรรมเสี่ยงโรคหัวใจ 
6.การป้องกัน “ไข้หวัดนก” 
7.กรม สบส.  ชวน  อสม .  รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันไข้เลือดออก ลดป่วย ลดตาย ป้องกันการป่วยซ้ า 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
8.มท 1. เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar