แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/ 2566

มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.การเปิดบัญชีของผู้ได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และการเปิดรับลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้้าประปา 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2.แจ้งเตือนการกระทำ ที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชก้าหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ. 2527 
3.กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ดาวน์โหลด - ใช้แอปพลิเคชั่น ThaiD บนโทรศัพท์มือถือของคุณทั้งระบบ Android และ iOSได้แล้ววันนี้  
4.ไขข้อข้องใจ ช้าระค่าธรรมเนียมในการติดต่อส้านักงานที่ดินแล้ว เงินน้าส่งไปที่ไหนบ้าง 
5.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เตือนภัยหลอกลวงติดตั้ง  Application PEA Smart Plus ปลอม 
6.กระทรวงยุติธรรม  เสริมสร้างการรับรู้ ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ้าวันแก่ประชาชน ตอน แอบอ้างรูปผู้อื่น สร้างช่องทางสื่อสารปลอม เจอโทษหนัก 
7.วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
8.โรคไต นอกจากเลี่ยงกินเค็ม ควรเลี่ยงอาหารอะไรบ้าง กระทรวงสาธารณสุข
9.วิธีเลือกครีมกันแดด ให้เหมาะกับผิว 
10.สุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge12-2566.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar