เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ ทำแปลงนาสาธิตเปรียบเทียบ ระหว่างการเผาและไม่เผาฟางข้าว ผลลัพธ์ลดต้นทุนได้จริง

 แม้ว่าจะต้องใช้ระยะเวลา เพื่อการทดลองให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัด ถึงการทำนาด้วยการไม่เผาฟางข้าวและตอซัง ในเวลา 2 ปี ที่เกษตรกรชาวกาฬสินธุ์ได้ทำการทำนาปลอดการเผา พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนได้จริง รวมถึงทรัพยากรในดินส่งผลให้ข้าวมีความงดงาม ผลผลิตมีคุณภาพ 

การลงมือทำนาแปลงสาธิต ด้วยการแบ่งแปลงนาออกเป็น 2 แปลง ระหว่างแปลงที่ไม่เผาฟางข้าว ตอซัง และแปลงที่เผาของนายชูศักดิ์ ปัญญา เกษตรกรชาวตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระยะเวลา 2 ปี ด้วยการทำนาปรังและนาปี รวมเป็น 4 ครั้ง ได้ผลเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า ทรัพยากรในดินของแปลงที่ไม่เผามีความอุดมสมบูรณ์อย่างเห็นได้ชัด ในครั้งนี้ข้าวนาปี มีความอุดมสมบูรณ์สูง ที่สำคัญต้นทุนในการทำนาลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นายชูศักดิ์ ปัญญา เล่าว่า การเริ่มทำแปลงนาสาธิต โครงการนำร่องหมู่บ้านปลอดการเผา ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวและโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ซึ่งตนเองได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอยากให้ผลผลิตทางการเกษตรมีความปลอดภัยสูงไปสู่ประชาชนนั้น จึงได้เริ่มทำแปลงนาสาธิต โดยแบ่งเป็นแปลงนาที่ไม่เผาฟางข้าว 1 ไร่ และแปลงที่เผา 1 ไร่ เพื่อการเปรียบเทียบให้เห็นอย่างชัดเจน

โดยในระยะแรก แม้ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่แตกต่างมากนัก ทั้งผลผลิตและต้นทุน หากแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปอินทรีย์ในดินได้กลับมาสมบูรณ์ขึ้น เมื่อหน้าดินไม่โดนทำลายด้วยการเผา ความแตกต่างเริ่มเห็นเด่นชัดทั้งผลผลิตที่ดี และต้นทุน ที่ลดลงอย่างชัดเจน โดยครั้งล่าสุดได้หว่านปุ๋ยไปเพียงครั้งเดียว และหมั่นกำจัดวัชพืชตามธรรมชาติ ซึ่งคาดว่าในระยะยาวต่อไปดินก็จะยิ่งมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญเหนือกว่าผลผลิตและเรื่องต้นทุน หากมองในแง่ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว การลดการเผาฟางข้าว ตอซัง โลกจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการลดมลพิษ หมอกควัน จากฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งการเผาตอซังข้าวในนา ได้ส่งผลให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง ระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศ ทำลายสิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยของประชาชน รวมไปถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพการเกษตรในระยะยาวอีกด้วย

การทำนาปลอดการเผา ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยุ่งยากเกษตรกรสามารถปรับกรรมวิธีในการทำนาได้ โดยนอกจากจะได้ผลลัพธ์ ที่คุ้มค่าในระยะยาวแล้ว สิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดคือการรักษ์สิ่งแวดล้อม ดูแลโลก เพื่อบุตรหลานในระยะยาวต่อไปได้อีกด้วย

 

ธงชัย ภูงาม/อาทิตย์ เทศธรรม : ถ่ายภาพ  ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์ : สนง.ปชส.กาฬสินธุ์ รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar