จ.กาฬสินธุ์ เดินหน้าการมีส่วนร่วมสร้างถนนเลี่ยงเมืองเส้นใหม่ แก้ปัญหาการจราจร ขนส่งสินค้า รองรับการพัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ กรมทางหลวง สรุปการคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการสำรวจและออกแบบเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

          วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) โดยมี นางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ นายเทวินทร์ ติรัตนะประคม ผู้จัดการโครงการฯ กรมทางหลวง พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการ ตัวแทนบริษัท ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

          นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์มีแนวโน้มการขยายตัวและการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเกษตร การท่องเที่ยว การบริการ การขนส่งที่สูงขึ้น มีผลให้เกิดความต้องการเดินทางเพื่อการค้าการลงทุน การเดินทางเพื่อการท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น จึงควรมีโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงถนนทางหลวงปัจจุบัน ถนนวงแหวนรอบเมืองกาฬสินธุ์ ทางหลวงหมายเลข 12 แนวใหม่ ให้เป็นทางเลือกใช้เป็นทางเลี่ยงเมือง สำหรับผู้เดินทางระยะไกลที่ไม่จำเป็นต้องผ่านเขตตัวเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัดของการจราจรในเขตเมือง อีกทั้งเป็นการเปิดพื้นที่รองรับการพัฒนาเมือง ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

          ด้านนางดวงตา พายุพล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำหรับทางเลี่ยงเมืองกาฬสินธุ์ (ด้านเหนือ) ได้ทำเรื่องขอมานานพอสมควร กระทั่งมีการสำรวจและออกแบบ เพื่อสรุปโครงการทางเลี่ยงเมืองเส้นใหม่ในครั้งนี้ ซึ่งจะมีระยะทางประมาณ 20 กม. ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ดำเนินการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ เพื่อให้บริการในการสำรวจและออกแบบรายละเอียด จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการประกวดราคาและประเมินราคา ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตลอดจนดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

          นายเทวินทร์  ติรัตนะประคม ผู้จัดการโครงการฯ กรมทางหลวง กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ กรมทางหลวง ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงหน่วยงานระดับท้องถิ่น ผู้นำและผู้แทนของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้กรมทางหลวงและบริษัทที่ปรึกษา สามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อพิจารณาประกอบการศึกษาโครงการให้มีความเหมาะสมทั้งทางด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และให้มีความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และการสัญจรของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด

........................ สุวรรณ์  ศรีอาภรณ์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar