กาฬสินธุ์ ส่งเสริมสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม 

 

 จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม ประจำปี 2566 ในหลักสูตร การผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

          (26 ม.ค. 66) ที่ บ้านโจด ตำบลภูปอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม ประจำปี 2566 "หลักสูตร การผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ" ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอนแก่น โดยนางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ เทคโนโลยีด้านหม่อนไหม ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เกษตรกรทั้งรายใหม่และรายเดิม มีการผลิตผ้าไหมให้ได้มาตรฐานมากขึ้น จนสามารถผ่านกระบวนการตรวจรับรองและขึ้นทะเบียนเป็นผ้าไหมตรานกยูงที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น โดยทำการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม 2566 มีผู้เข้าอบรม จำนวน 20 ราย โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานของกรมหม่อนไหม ความรู้เกี่ยวกับเส้นไหม การลอกกาว การย้อมสีเส้นไหม การคำนวณอัตราส่วนที่ใช้ วัสดุอุปกรณ์สำหรับการย้อมสีเคมีแบบปลอดภัยหรือการย้อมสีธรรมชาติ รวมทั้งการสาธิต และฝึกปฏิบัติโดยคณะวิทยากรจาก ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

          ทั้งนี้ นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวถึงการส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทอผ้าไหมกว่า 2,200 ราย โดยเฉพาะ ผ้าไหมแพรวา ซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งขี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแพร่หลายการที่จะรักษาคุณภาพสินค้าไหมไทย รวมทั้งภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ที่จะต้องตระหนักและร่วมกันพัฒนาทั้งด้านฝีมือ คุณภาพสินค้าหาแนวทางสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว การประกอบอาชีพก็จะอยู่อย่างยั่งยืนและสามารถสร้างชื่อเสียงให้จังหวัด ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถสร้างมูลค่าและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นให้แก่เกษตรกรได้ อีกทั้งช่วยสืบทอดภูมิปัญญาสำคัญของชาติไทยไม่ให้สูญหายไปในอีกทางหนึ่งด้วย

........................ ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :