จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick off โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม Kick off โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ

          วันนี้ (23 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบ 100 ปี วันประสูติ (6 พฤษภาคม 2566) ณ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ภายในงานมีกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 30 ชนิด ให้กับผู้นำหมู่บ้าน กิจกรรมการปลูกไม้ผล จำนวน 50 ต้น และแปลงผักสาธิต จำนวน 5 แปลง กิจกรรมตลาดสีเขียว โคก หนอง นา (Green market) และการเปิดตู้ปันสุข สนับสนุนครัวเรือนยากจนและคนยากไร้ โดยมีภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 160 คน

          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวยังเป็นการต่อยอดขยายผลการน้อมนำ พระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่การปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่เป็นรูปธรรมอันจะนำมาซึ่งความร่วมมืออันดีจากภาคีต่างๆ ในการดำเนินงานร่วมกัน

.............. สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar