กรอ.เศรษฐกิจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ติดตามประเด็นการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว พบดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนสูงอยู่ที่ระดับ 58.3 

          วันนี้ (23 พ.ค.2566) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมถึงหารือข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสารสินธุ์ ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้สรุปผลการศึกษารายงานต่อกระทรวงคมนาคมเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรับความเห็นประกอบของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และความเห็นจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย เบื้องต้นผลการศึกษาพบว่าสถานที่ตั้งสนามบิน บริเวณ ต.อุ่มเม่า อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ มีความเหมาะสม และสามารถรองรับเที่ยวบินได้ 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์  นอกจากนี้จากการติดตามข้อมูลด้านเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2566 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคประชาชนอยู่ในระดับ 58.3  ซึ่งดีขึ้นกว่าเดือนเมษายน  

          ที่ประชุมยังรับทราบผลการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน ในการทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 20 ปี ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อสรุปเป้าหมายของจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ เป็นเมืองเกษตรมูลค่าสูง อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ สังคมน่าอยู่ สู่เมืองแห่งสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายนี้ จะมีการนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

..................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar