จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด มุ่งหวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมลดลง

วันนี้(24 พ.ค.2566) เวลา 13.00 น. ที่ประชุมผาเสวย อาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนระดับจังหวัด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรก ภายหลังจากได้มีคำสั่งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอย่างเป็นทางการ ซึ่งองค์ประกอบมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรม วิสาหกิจ SME  ตัวแทนภาคประชาสังคม และตัวแทนจากสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเชิงนโยบาย ให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2566-2570) และแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุมได้พิจารณาการขับเคลื่อนจากแผนภาพรวม ให้ลงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดทำแผนปฏิบัติการขึ้นมาเป็นของจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแผนของปี 2566 และแผน 5 ปี ตามระยะเวลาของแผนระดับชาติ  ให้ครอบคลุมด้านต่าง ๆ รวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ  รวมถึงครอบคลุมแผนรายกลุ่ม จำนวน 11 กลุ่ม เช่น กลุ่มแรงงาน กลุ่มผู้เสียหายเหยื่อของกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเด็กและสตรี กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ป่วย  ซึ่งผลที่คาดหวังต้องการให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ลดลง การไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมลดลง กลุ่มเปราะบางได้รับการเสริมพลังให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีม่กขึ้น ที่สำคัญคือการมีสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชนเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  ซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ จะเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติต่อไป โดยใช้กลไก บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน และจะผลักดันให้เกิดตัวอย่างขึ้นในพื้นที่ เช่น องค์กรคุณธรรม

 

.........................  สมบัติ  ชัยรัตน์ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar