จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินต่อต้านการทุจริต พร้อมถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันนี้(13 ก.ย.2566) นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ และเพื่อทบทวน วิเคราะห์ และถอดบทเรียน การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 อีกทั้งเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อน การดำเนินงาน ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณถัดไปอีกด้วย โดยมี ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสร้างเข้าใจในการปฏิบัติ

นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล และถือเป็นวินัยที่ข้าราชการต้องยึดถือปฏิบัติ ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้น จำเป็นที่ทุกคนและทุกภาคส่วน ต้องช่วยกันแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล ต้องโปร่งใส ยึดมั่นในระเบียบ ข้าราชการต้องรักในศักดิ์ศรี และยึดมั่นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับผลการประเมิน ITA ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2566 ได้คะแนนถึวร้อยละ 97.95 อยู่ในเกณฑ์ผ่านดี ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในเชิงการวางแนวทางป้องกันและสร้างความโปร่งใส ขอให้ทุกส่วนราชการ ได้ยึดมั่นแนวทางที่ดีไว้ ส่วนใน มิติใด ที่คะแนนยังต่ำ ก็ขอให้ แก้ไขและปรับปรุง ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

 

.......................................

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar