สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาแผนหลักบูรณาการ เพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำชีตอนกลาง

(14 กย.2566) ที่โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาสินธุ์  เป็นประธานเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง เวทีที่ 1 กลุ่มจังหวัดกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร และมุกดาหาร โดยมีประชาชน จากภาคเกษตรกร การประมง หน่วยงานราชการ ตลอดจนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จาก 4 จังหวัด เข้าร่วมรับฟังข้อมูลและร่วมแสดงความเห็นเป็นจำนวนมาก

นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยมอบ สทนช. ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง ในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ เพื่อลดความเสียหายจากน้ำท่วมและภัยแล้ง แก้ไขปัญหาน้ำอุปโภค-บริโภค คุณภาพน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มุกดาหาร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และ อุดรธานี จำนวน 9 ลุ่มน้ำสาขา รวมพื้นที่ 12.85 ล้านไร่

ทั้งนี้ต้องยอมรับว่า “ น้ำ ” เป็นปัจจัยสำคัญในทุกด้าน ทั้งด้านอุปโภค บริโภค ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านท่องเที่ยว ดังนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงจำเป็นดำเนินการอย่างเร่งด่วน

การประชุมในวันนี้ จึงมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำชีตอนกลาง  ทั้ง 7 จังหวัด  ได้รับทราบผลการศึกษาแผนหลักบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง จากคณะทำงานของ สทนช. พร้อมได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการด้านแหล่งน้ำในอนาคตอีกด้วย

............................. ธงชัย  ภูงามเงิน  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar