จ.กาฬสินธุ์ น้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการรักษา สืบสาน ต่อยอด โครงการพระราชดำริ

จ.กาฬสินธุ์ น้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการรักษา สืบสาน ต่อยอด โครงการพระราชดำริ วางแผนดำเนินกิจกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2567 รวม 19 กิจกรรม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2566

(14 ก.ย.2566) ที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2566 รวม 10 กิจกรรม ด้วยงบประมาณ 1,931,385 บาท เช่น  การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การฝึกและสร้างนักเลี้ยงควายมืออาชีพแบบครบวงจร รวม 2 รุ่น  การเพิ่มหัวจ่ายน้ำอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน จำนวน 5 ชุด ครอบคลุมพื้นที่การเกษตร 5,600 ไร่ การส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนปลูกถั่วลิสงหลังนา การส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพพัฒนาทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ก่อให้เกิดอาชีพและรายได้  รวมถึงลดรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิต ก่อให้เกิดมูลค่าของสินค้า เช่น ข้าวเหนียวเขาวง ผ้าพื้นเมือง  รวมถึงสามารถผสมปุ๋ยไว้ใช้เอง

ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนงานโครงการที่จะดำเนินการโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ และโครงการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2567 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้น้อมนำพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ในการ สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆ มาเป็นหลักคิดในการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ในการมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร เช่น การเพิ่มหัวจ่ายน้ำจากอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์เพื่อรองรับขยายผลโครงการในพระราชดำริ การสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน การพัฒนาผลิตสินค้าชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การส่งเสริมการเลี้ยงปลาในบ่อดินโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี การฝึกทักษะอาชีพด้านการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบ แผนที่จะดำเนินการในเบื้องต้น รวม 19 กิจกรรมด้วยกัน

........................ สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar