นายกฯ เมืองกาฬสินธุ์ แถลงนโยบาย เน้นพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว

สภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดประชุมสมัยสามัย สมัยแรก แถลงนโยบายพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว น่าลงทุน น่าศึกษา

        วันนี้ (9 มิ.ย.64) ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายโฆษิต ธีรกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ตามมติการประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีสมาชิกสภาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในที่ประชุมได้มีการประกาศแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายมานิต ไชยศิวามงคล นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัฒน์ และนางสาวศิรินันท์ หล่อตระกูล เป็นรองนายกเทศมนตรี มีนายสมศักดิ์ ร่มไทรทอง และนายนิติธรรม รัตนานิคม เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

        ในการนี้ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น โดยได้แถลงแนวทางการพัฒนาใน 4 ประเด็น คือ 1. การสร้างเมืองให้น่าอยู่เพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในระดับประเทศ พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่สะอาดสวยงาม น่าอยู่น่าอาศัย มีการอนุรักษ์และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพในระดับสากล พัฒนานวัตกรรมในการบริการประชาชนด้วยระบบอัจฉริยะ Smart City ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกผ่านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุค 4.0 ประเด็นที่ 2.การสร้างเมืองให้น่าท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นคงของประชาชนและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภายในจังหวัด โดยจะพัฒนาให้เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นเมืองวิถีศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมอิสาน สร้างงานสร้างรายได้ให้ชุมชน พัฒนาโครงข่ายด้านคมนาคม พัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 3. การสร้างเมืองให้น่าลงทุน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจให้มั่นคง มั่งคั่ง และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง และ 4. การสร้างเมืองให้น่าศึกษา เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ และเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ มีทุนทางสังคมที่ดีอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความสุข ทุกครัวเรือนปลอดภัย โดยมีแนวทางที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษาตามวัยที่มีคุณภาพและทั่วถึง

 

        

นาย ธงชัย ภูงามเงิน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :