จ.กาฬสินธุ์ รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) 95 หน่วยนับ

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน หรือ มชช. จังหวัดกาฬสินธุ์ รับรองผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ผ่านการประเมินตามระบบ มชช. จำนวน 95 หน่วยนับ

        วันนี้ (17 มิ.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพิจารณาประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน กลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน จาก 18 อำเภอ จำนวน 95 หน่วยนับ ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเปลี่ยนจากนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นบันทึกวีดีโอแทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยที่ประชุมมีมติพิจารณารับรองผู้ที่ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน(มชช.)จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 95 หน่วยนับ

        นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดสรร ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง เพื่อให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ คือ ประเภทผู้นำ จำนวน 39 หน่วยนับ ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 19 หน่วยนับ ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน จำนวน 18 หน่วยนับ และประเภทชุมชน จำนวน 19 หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 95 หน่วยนับ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการจัดทำประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ต่อไป

 

....................................นางสาว ดวงใจ หงษ์จันทร์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :