ก.ธ.จ. กาฬสินธุ์ แจงการลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 64 รวม 132 โครงการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานผลการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 132 โครงการ ต่อผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านการประชุม ทางไกลระบบ Zoom Meetings

          นายมงคลชัย สมอุดร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 12 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบการประชุมทางไกล Zoom Meetings เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 โดยมีนายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม มีการแจ้งให้ทราบเรื่องการพ้นสภาพการเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เนื่องจากกรรมการบางท่าน ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น การลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ โคก หนอง นา โมเดล ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับ ปปท.เขต 4 และการลงพื้นที่สอดส่องโครงการของส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 132 โครงการ

          นายชาญยุทธ โคตะนนท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สอดส่องจำนวน 132 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของกลุ่มจังหวัด จำนวน 4 โครงการ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด จำนวน 3 โครงการ และโครงการตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 125 โครงการ ได้ลงพื้นที่ไปสอดส่อง 3 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นขั้นตอนของการเตรียมโครงการ ช่วงที่ 2 ขณะดำเนินโครงการ และช่วงที่ 3 เมื่อดำเนินตามโครงการแล้วเสร็จ พบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ จึงได้เสนอให้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ งบประมาณและผู้รับผิดชอบเพื่อเกิดความโปร่งใส พร้อมแนะนำให้ดำเนินงาน เป็นไปตามแผนและขอบเขตของการจ้างงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและตามเวลาที่กำหนด ด้านนายมงคลชัย สมอุดร ประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวให้กำลังใจ คณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ ที่ได้ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการอันนำมาซึ่งประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและเป็นการสร้างความโปร่งใส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ชนกพร โพธิสาร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :