รองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ เปิดตลาด โคก หนอง นา Green Market อำเภอกมลาไสย

วันนี้ (1 มีนาคม 2567) เวลา 17.00 น. นายรุจติศักดิ์ รังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดตลาดโคก หนอง นา Green Market อำเภอเภอกมลาไสย ณ ศูนย์เรียนรู้โคก หนอง นา อารยเกษตร(นางอุไลย์ ทบวัน) ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์  ผศ.ดร.วิชยุทธ จันทะศรี รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  นางอุไล ทบวัน ประธานเครือข่ายโคก หนอง นา อำเภอกมลาไสย หัวหน่าสวนราชการทุกส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน เข้าร่วมโครงการรัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและโคก หนอง นา อารยเกษตร ที่มีความสามารถและศักยภาพด้านการผลิต การแปรรูป การนำนวัตถกรรม และองค์ความรู้มาต่อยอด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด ยึดแนวนโยบาย “ตลาดนำ นวัตถกรรมเสริม” ของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยววิถีใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับศักยภาพของจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตสินค้าทางการเกษตร มีโคก หนอง นา อารยเกษตร จำนวน 2,748 แปลง เป็นอันดับสองของประเทศ ผลิตผลทางการเกษตรและแปรรูปของแปลงโคก หนอง นา ได้ก้าวสู่บันไดขั้นที่ 8 ได้แก่ การสร้างเครือข่ายโคก หนอง นา และบันได 9 ขั้น ได้แก่ กิจกรรมรวมซื้อ รวมขาย การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยการเปิดตลาดโคก หนอง นา ในวันนี้ จึงเป็นการสร้างโอกาส ต่อยอด และพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการชุมชน เครือข่ายโคก หนอง นา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้บูรณาการกิจกรรม สร้างตลาดชุมชนเพื่อเป็นแหล่งตลาดสีเขียว อาหารปลอดภัย 

ซึ่งในงานศูนย์การเรียนรู้ โคก หนอง นา อารยเกษตร นางอุไลย์ ทบวัน จัดเป็นตลาดโคก หนอง นา Green Maket ในรูปแบบตลาดนำ นวัตถกรรมเสริม มีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป จำนวน 20 บูธ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอกมลาไสย 10 บูธ อาหารพื้นถิ่น 10 บูธ บูธของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 1 บูธ ปลูกต้นไม้จำนวน 72 ต้น โยน EM Ball สาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น และการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุมชน

........................ ประสิทธิ์  ภูแสนศรี  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar