จ.กาฬสินธุ์ เพิ่มทักษะด้านอาชีพนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อภาคบังคับ

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ในระดับจังหวัด เน้นย้ำให้ครูแนะแนวเร่งสร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครอง สนับสนุนให้เด็กสามารถเพิ่มทักษะด้านอาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

         (11 ต.ค. 64) ที่ห้องประชุมผาเสวย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา มีนักเรียนเข้าฝึกทักษะอาชีพ 1,127 คน ซึ่งได้มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในแต่ละขั้นตอน

    โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เพื่อต้องการให้นักเรียนกลุ่มดังกล่าวได้เข้าฝึกทักษะด้านอาชีพ โดยใช้ระยะเวลา 4-6 เดือน ทำให้เพิ่มทักษะอาชีพตามที่ตัวเองถนัด และต้องการ สามารถยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น ช่วยลดปัญหาทางสังคมและครอบครัว 

     สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้กำหนดแผนงานการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เริ่มดำเนินการ มีการชี้แจงแนวทางให้กับโรงเรียน ครูแนะแนว ผู้ปกครอง และนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย และสำรวจ จำแนก นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้เรียนต่อ มีการนำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงานฯ  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้ เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี ได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างการฝึกอบรม โอกาสมีงานทำสูง ได้รับค่าแรงรายวันที่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ รู้ช่องทางพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน

         ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวภายหลังการประชุมว่า ในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการตามขั้นตอน โดยประสานงานกับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่ ครูแนะแนว ซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียน สร้างความเข้าใจกับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว

 

...................................ดวงใจ หงษ์จันทร์ /ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :