สื่อมวลชนกาฬสินธุ์ สร้างความเข้มแข็งเครือข่าย พร้อมสื่อสารประชาสัมพันธ์ ฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-19 รองรับการท่องเที่ยว

สื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสื่อสารแนวทางการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวีคซีนป้องกันโควิด-19 รองรับการท่องเที่ยว และส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดสร้างประโยชน์ไปสู่ประชาชนอย่างแท้จริง

          (23พ.ย.64) ที่ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ สื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ทุกแขนงประกอบด้วย นายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์, นายกสมาคมนักวิทยุกระจายเสียงจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้แทนสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท.กาฬสินธุ์ , ผู้แทนสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ไปสู่การพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนมากที่สุด โดยมีนายสมบัติ ชัยรัตน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ , ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้

          โดยทิศทางการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้ ได้นำเสนอในเรื่องสำคัญหลายประเด็น ประกอบด้วย การเร่งประชาสัมพันธ์การป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบ New Normal การฉีดวัคซีนเชิงรุก โดยประชาชนสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อรองรับการเปิดประเทศ ต้อนรับการท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยของประเทศไทยในการเปิดประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมการฉีดวัคซันป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังได้วางรูปแบบแนวทางการประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการสื่อสารเพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เยาวชน ประชาชน เพื่อความพร้อมต่อความต้องการหลังโควิด-19  การปราบปรามการทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีองค์กรที่เข้มแข็ง ของชมรม Strong จิตพอเพียง ต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีแกนนำครบทั้ง 18 อำเภอ ในการตรวจสอบความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมกับการสร้างจิตสำนึกในเยาวชนให้ไม่ทนต่อการทุจริตคอรัปชั่น

         ในส่วนของความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 จังหวัดกาฬสินธุ์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวรองรับการเปิดประเทศ โดยเฉพาะ การท่องเที่ยวมาตรฐาน SHA ซึ่ง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐาน 3 แห่ง ประกอบด้วย พิพิธภัณฑ์สิรินธร วัดพุทธาวาสภูสิงห์ วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) โดยมีโฮมสเตย์ ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยว ได้กว่า 37 หลัง โดยสอดคล้องกับแนวทางระบบ Health Care เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว และสื่อมวลชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ยังตระหนักในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ เพื่อแก้ปัญหา Fake News เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งนี้การวางแนวทางการประชาสัมพันธ์ร่วมกับกับหน่วยงานภาครัฐในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การสื่อสารเพื่อการพัฒนาต่อจังหวัดและประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด

 

.........................   นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :