จังหวัดกาฬสินธุ์  เชิญชวนทุกภาคส่วนสนับสนุนสินค้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสินค้า OTOP

นายธวัชชัย รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 และได้นำภาคธุรกิจเอกชนเยี่ยมชมการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ เช่น โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งสินค้าชนิดต่างๆ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมีภาคธุรกิจเอกชนจะได้ประสานความร่วมมือกับเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานลดขั้นตอนการผลิตสินค้า และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าให้แพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าของสินค้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สูงขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาและยกระดับสินค้าของท้องถิ่นและชุมชนต่าง ๆ ของไทยในภาพรวมให้มีความยั่งยืนต่อไป 

ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์จึงขอเชิญชวนทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินกิจการ ตลอดจนการอุดหนุนสินค้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมถึงสินค้าจากโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป   


....................................... 
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag