ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖

นายธวัชชัย  รอดงาม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งว่า  จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สืบเนื่องจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ และมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างความระหนักรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย อันตรายและโรคที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และประโยชน์จากการเลิกบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงสื่อสารช่องทางในการเลิกบุหรี่ให้กับผู้สูบบุหรี่ในบริเวณเขตสูบบุหรี่  ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ ดังกล่าว ให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 


…………………………….
 


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
01.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag