ผลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗

นายสนั่น พงษ์อักษร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งว่า  ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗   เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานในเชิงพาณิชย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และเพื่อคัดเลือกตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่ชนะการประกวดในระดับจังหวัดส่งเข้าประกวดระดับประเทศ ณ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการตัดสินชี้ขาดตัวอย่างข้าวหอมมะลิที่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ส่งเข้าประกวดฯ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ (ชั้น ๒)  ผลการตัดสิน ดังนี้
ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน ๔ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๖,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางทองพูล โคกลือชา
บ้านเลขที่ ๒๓ หมู่ที่ ๙ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางนัยนา บุษบงค์
บ้านเลขที่ ๓๐/๑ หมู่ที่ ๙ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางทวี ทะแสนเทพ
บ้านเลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๗ ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
รางวัลชมเชย เงินสด ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ นางลัดดาวัลย์ ทุมเพ็ง
บ้านเลขที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๗ ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ประเภทสถาบันเกษตรกร จำนวน ๓ รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวหนองผือ ม.๑
ที่ตั้งเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๑ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑ เงินสด ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรี
ที่ตั้งเลขที่ ๕๓/๑ หมู่ที่ ๑ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่รางวัล
ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลบ่อแก้ว
ที่ตั้งเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๗ ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

…………………………….
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag