จ.กาฬสินธุ์  ขอเชิญส่งประวัติและผลงานของบุคคล เข้าคัดเลือกและยกย่อง "คนดีศรีจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

นายรุจติศักดิ์  รังษี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แจ้งว่า  กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการ "คนดีศรีจังหวัด" ผ่านกลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการยกย่องให้เกิดการรับรู้ในสังคมอย่างกว้างขวางเป็นแบบอย่างและเป็นแรงจูงใจในการทำความดีแก่บุคคลอื่นในสังคม  จึงขอเชิญชวนส่งบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์  กลุ่มกิจการพิเศษโทร ๐-๔๓๘๑-๕๘๐๖

...........................................
 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
20502071.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag