บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) สนับสนุนติดตั้งคู่สายอินเทอร์เน็ต เพื่อถ่ายทอดสด (Facebook Live) ภารกิจนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ

 นางไคริกา  ศิรประภาเดโช  ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า  ในวันที่ 2 มีนาคม 2567  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์  รวมทั้งสิ้น 5  จุด ดังนี้
 - จุดที่ 1 เวลา 10.45 น. ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ณ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้ากุดแคน ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย 
 - จุดที่ 2 เวลา 11.30 น. ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว กม.ที่ 2 + 300 บ้านโนนแดง อำเภอฆ้องชัย  
 - จุดที่ 3 เวลา 13.15 น. หารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อำเภอยางตลาด 
 - จุดที่ 4 เวลา 14.15 น. ประชุมหารือประเด็นปัญหาและแผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 - จุดที่ 5 เวลา 15.45 น. หารือประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำและใช้สำหรับการอุปโภค ณ พื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย อำเภอกุฉินารายณ์ 

โดยจะมีการถ่ายทอดสด (Facebook Live) ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์  รวม 2 จุด  ได้แก่ เวลา 11.15 ติดตามการแก้ไขปัญหาพนังกั้นลำน้ำชีทรุดตัว  ณ บริเวณพนังกั้นลำน้ำชีชั่วคราว บ้านโนนแดง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์  และ  เวลา 13.00 น.  หารือการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแลนด์มาร์ค (Landmark) และจุดแวะพักของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ บึงอร่าม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  โดยทั้ง 2 จุดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้รับการสนับสนุนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) โดยนายวัชรินทร์  วรชิน  โทรคมนาคมจังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน)  ในการการลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง ทางเพจกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั่วทั้งประเทศ จะมีการแชร์การไลฟ์ในวัน และเวลาดังกล่าวข้างต้น

.................................... 
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag