จ.กาฬสินธุ์ ขอเชิญผู้สนใจส่งรายชื่อและผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565

          นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ แจ้งว่า ตามที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ได้มีการจัดประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และมอบรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2565 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นั้น

          ในการนี้ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติผู้ที่มีผลงานดีเด่น เป็นที่ประจักษ์ อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประจำปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอเชิญผู้สนใจส่งรายชื่อและผลงานดีเด่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565 จำนวน 5 ประเภท ดังนี้
          1. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
          2. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเกทบุคคลที่มีผลงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
          3. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานวิชาการด้านการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
          4. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
          5. รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประเภทชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

           ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้โดยตรงในรูปแบบรูปเล่มและ Electronic File (Microsoft Word และ PDF File) ไปยังกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ และ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wwanjai@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 สอบถามเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 08 1964 9410   

 

…………………………


image รูปภาพ
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
k2565.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag