อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน “เทศกาลบุญคูณลาน สืบสานประเพณีในวีถีไทนามน”

          ที่ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอนามน นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “เทศกาลบุญคูณลาน สืบสานประเพณีในวีถีไทนามน” อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยอำเภอนามน ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่ออนุรักษ์สีบสานประเพณี "บุญคูณลาน" ของชาวอีสาน ตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ที่สืบทอดกันมาแโบราณ ให้คงอยู่สืบไป เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอนามนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปนอกจากนี้อำเภอนามนจะได้นำรายไต้ส่วนหนึ่งนำไปสมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอนามน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนในระตับพื้นที่ให้มีรายได้ตลอดจนเพื่อให้สภาพเศรษฐกิจของท้องถิ่นและชุมชนฟื้นตัวและขยายตัวไต้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งให้กับคนในชุมชน 

          นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ประทับใจในความสมัครสมาน สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวอำเภอนามน และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานโดยยึดหลัก "๓ ใจ" เข้าใจ ไว้ใจ และร่วมใจ เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ถือเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์วัฒนธรรม ความมีน้ำใจของชาวบ้านให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวประชาสัมพันธ์วิถีชีวิตของคนในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

          โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน งดงาม กับ กิจกรรมการประกวดขบวนแห่ผลผลิตทางการเกษตรและของตีประจำตำบล การแข่งขันตำข้าวลีลา พร้อมกองเชียร์ การแข่งขันเซปักตะกร้อ และการแข่งขันเต้นบาสโลบ โดยมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

........................ ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  / ข่าว

     


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :