ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ที่ตั้งอยู่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังแรก ชั้น 1 เมื่อปี พ.ศ. 2560 ย้ายที่ตั้งมาอยู่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ หลังใหม่ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

          วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็เพื่อเป็นตัวแทนของกรมประชาสัมพันธ์ในจังหวัด เพี่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ ให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทางราชการผ่านสื่อต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เสนอให้จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม รัฐบาล ได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย

ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

 

ทำเนียบประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

1. นายจเร สุนทรสิงห์                                                                ปี 2527-2529 
2. พ.ต.ธวัชชัย ทวนทอง                                                             ปี 2529-2533 
3. นายประจิต พัชรินทร์ศักดิ์                                                       ปี 2533-2537 
4. นายพนัส ดีล้อม                                                                   ปี 2537-2540 
5. นายพิชัย ศิรมณี                                                                   ปี 2540-2541 
6. นายสุจินต์ อมรางกูร                                                              ปี 2541-2545 
7. นายประจิต พัชรินทร์ศักดิ์                                                       ปี 2545-2547 
8. นายสมพงษ์ ปัตตานี                                                              ปี 2547-2553 
9. นางสาววิภาดา รัตนโรจนา                                                       ปี 2553-2559
10.นายสุเทพ ทวะลี                                                                  ปี 2559-2562
11.นางสาวชนกพร  โพธิสาร                                                        ปี 2562-2564
12.นายสมบัติ  ชัยรัตน์                                                               ปี 2564-ปัจจุบัน

 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar