ภารกิจและอำนาจหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์
 

 ภารกิจ

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงสามารถนำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

 

 อํานาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2545 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 
          1. จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด 
          2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด 
          3. ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด 
          4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar