วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ค่านิยม
 
 
 
 

 วิสัยทัศน์

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ต้องเป็นองค์กรหลักในจังหวัดด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสารมวลชน เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

 

 พันธกิจหรือภารกิจหลักของ ส.ปชส.กาฬสินธุ์ มีดังนี้ 

1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม  
2. 
ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ ภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบครบวงจร 

 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ให้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ
2. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อการพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน และการดำเนินงานของภาครัฐเพื่อความสุขของประชาชนและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
3. พัฒนาบทบาทการให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

 

 ค่านิยม/ปรัชญา

1. ทำงานอย่างมืออาชีพ 
2. ทำงานเป็นทีม  
3. มีจิตสำนึกในการให้บริการ 
4. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5. มีคุณธรรม จริยธรรม

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar