จังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

     วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางวิลาสินี รองสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานเเละสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เเละเจ้าหน้าที่กองทุนฯ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนสร้างขวัญกำลังใจให้ความรู้ความเข้าใจ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มสตรีที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯพร้อมติดตาม ความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์

     ในการนี้ นายชาณญ์ บุตรวงศ์ นายอำเภอห้วยผึ้ง พร้อมด้วย นางวนัสนันท์  ทิพยนุกูล พัฒนาการอำเภอห้วยผึ้ง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอห้วยผึ้งร่วมรับฟังปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันในการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกที่เกินกำหนดชำระ เพื่อเป็นการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตลอดจนการติดตามหนี้ค้างชำระ และประชาสัมพันธ์งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีสมาชิกกลุ่มสตรีในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังจำนวน 34 กลุ่ม

     ทั้งนี้ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ และการชำระหนี้ให้ตรงตามงวดที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ เพื่อลดอัตราหนี้ค้างชำระ และลดภาระหนี้ของสตรีที่เกิดจากดอกเบี้ยปรับ/ดอกเบี้ยผิดนัด

     จากนั้น ลงพื้นที่พบปะเยี่ยนให้กำลังใจครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ที่เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชน ณ แปลงโคก หนอง นา ร.ต.อ.เล้ง สกุลโพน หมู่ 1 ต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

................... สมบัติ  ชัยรัตน์  / ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar