กปช.กาฬสินธุ์ นำหลักการประชาสัมพันธ์ ID IA IR มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน

 คณะอนุกรรมการ กปช.จังหวัดกาฬสินธุ์ นำหลักการประชาสัมพันธ์ ID IA IR มาประยุกต์ใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
           (19 ก.ค.64) ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยาง ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีนางสาวชนกพร โพธิสาร ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเลขานุการการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการติดตามงาน ตามแผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารสำคัญ  ทัศนคติเชิงบวกและการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศ   บริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร ต่อต้านข่าวปลอมและสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน  และการยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ ยังได้หาแนวทางร่วมกันในการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal ผ่านกิจกรรม “ผู้ว่าฯพาเที่ยว ของดีกาฬสินธุ์” และการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวภายใต้สถานการณ์โควิด-19 
           โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ กปช.จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มีมติร่วมกันในการนำหลักการ ID IA IR มาปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ ในการกำหนดประเด็น และทิศทางการประชาสัมพันธ์ผ่านที่ประชุมคณะอนุกรรมการ กปช.จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเน้นกิจกรรมท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์สถานที่ วิถีวัฒนธรรม ของดี ของเด่นในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อสร้างการรับรู้ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุด

 

..............................  นางสาว ณัฏฐ์ ฐนันท์รมย์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :