รายงานพิเศษ จังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนจบ ม. 3 ที่ไม่ได้เรียนต่อ หารายได้ช่วยครอบครัว

จังหวัดกาฬสินธุ์ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ ม.3 โดยเข้ารับการฝึกอาชีพที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เพื่อให้เป็นแรงงานมีฝีมือพร้อมเข้าสู่ระบบการจ้างงานจากสถานประกอบการ หารายได้ช่วยครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ติดตามได้จากรายงาน...

          เกษมศรี ไทยประโคน เป็นนักเรียนจากอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่สมัครเข้ารับการอบรม ในโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หรือ ม.3 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะองค์กรประสานและบูรณาการความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขับเคลื่อนโครงการภายใต้การดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยฝึกทักษะด้านอาชีพ ซึ่งเกษมศรี สนใจเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ เนื่องจากที่บ้านไม่มีเงินส่งเรียนต่อ โดยหวังว่า เมื่อจบหลักสูตรแล้ว มีความรู้เพิ่มเติมก็จะหางานทำ เลี้ยงตัวเองและยาย ซึ่งแก่มากแล้ว .................ภาพ/เสียง เกษมศรี ไทยประโคน นักเรียนที่เข้ารับการฝึกทักษะด้านอาชีพ..............

          นางสาวจิตชญา อ่ำสาริกา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ จะทำหน้าที่เป็นหน่วยฝึกทักษะด้านอาชีพ โดยมีเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรภายใต้โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 20 คน มีนักเรียนสนใจเข้ารับการเพิ่มทักษะอาชีพในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ สาขาพนักงานบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระยะเวลาฝึกสาขาละ 280 ชั่วโมง และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์ ระยะเวลาฝึก 560 ชั่วโมง ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ได้วางแนวทางร่วมกัน ที่จะหาสถานที่หรือสถานประกอบการให้กับนักเรียนเป็นการฝากฝึกและเข้าทำงานภายหลังจากจบหลักสูตรแล้ว ...............ภาพ/เสียง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์...........

          ท้ายที่สุด เมื่อผ่านการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ หากพวกเขาเหล่านี้ได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองในสาขาวิชาชีพที่ทำงานอยู่เสมอ ก็จะมีการส่งเสริมให้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือช่าง ทำให้ได้รับค่าจ้างหรือเงินเดือนที่สูงขึ้น ต่อไป

 

..................................  ธงชัย ภูงามเงิน / อาทิตย์ เทศธรรม ถ่ายภาพ ชนกพร โพธิสาร สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ รายงาน

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ


คะแนนโหวต :