แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565

มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1.หยุดส่งต่อความเกลียดชัง ระมัดระวังการแชร์ข้อมูล 
2.การดูแลจิตใจเมื่อทราบข่าวหรือเห็นภาพความรุนแรง 
3.ปภ. แนะ 4 ข้อควรปฏิบัติขับรถทางไกลปลอดภัย  
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.กระทรวงยุ ติ ธรรม เ สริ มสร้ างการรั บรู้ ด้ านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันแก่ประชาชน 
มาตรการด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
5.กรมการขนส่งทางบกแนะนำเจ้าของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ที่แผ่นป้ายทะเบียนรถหล่นหาย 
6. เอกสารประกอบการขอท าหนังสือเดินทาง 

 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge39-2565.pdf |


คะแนนโหวต :