ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.ออมสิน ให้กู้เสริมสภาพคล่อง ผ่อน 0% 6 เดือน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 2.ปภ. เตือน 5 อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน   
3.การจงใจบ้วนน้ำลายใส่ผู้อื่น มีความผิดตาม  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
4.ปศุสัตว์ยืนยันประชาชนสามารถเชือดสุกรเพื่อจําหน่ายได้แต่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
5.ผู้ประกันตน เฮ! ครม. เห็นชอบลดเงินสมทบ 3 เดือน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge40-2564.pdf |


คะแนนโหวต :