ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 / 2564

มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.สธ. ย้ำ "เดลตาพลัส" พบในไทยเป็นสายพันธุ์ AY.1 ไม่ใช่ AY.4.2 ที่แพร่เร็ว ๑๐ - ๑๕% 
2. หากเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลั งฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอรับเงินช่วยเหลือได้ 
มาตรการด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
3.ปภ. แนะเทคนิคการขับรถผ่านเส้นทางเสี่ยงอุบัติเหตุช่วงฤดูฝน   
มาตรการด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
4.เร่งช่วยสถานประกอบการ/ผู้ประกันตนประสบภัยน้ำท่วมเปิดใช้สิทธิว่างงานรับเงินทดแทน ๕๐% 
5.“โครงการบ้านล้านหลัง” เชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
CitizenKnowledge43-2564.pdf |


คะแนนโหวต :