เกษตรกร ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต นำร่องปลอดการเผา จ.กาฬสินธุ์

เกษตรกรชาวกมลาไสย ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อเรียนรู้การทำนาปลอดการเผา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          วันที่ 23พ.ย.65 ที่แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 13 บ้านบ่อ ต.ธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เกษตรกรในพื้นที่ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในแปลงนาสาธิต นำร่องปลอดการเผา โดยมีนายศักดิ์ชาย เพ็งอารีย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมเกี่ยวข้าว โดยเป็นแปลงนาของนายชูศักดิ์ ปัญญา เกษตรกรในพื้นที่ โดยได้ทำการปลูกข้าวนาปรัง 2 แปลง เพื่อเปรียบเทียบการปลูกข้าวที่ไม่เผาตอซัง ใช้วิธีการไถกลบตอซัง 1 แปลง   ที่มีการเผาฟางข้าวและตอซัง และแปลงนาที่ไม่มีการเผาเพื่อ เปรียบเทียบต้นทุนและผลผลิตข้าวที่ได้ รวมทั้งคุณสมบัติของดินที่มีการ เปลี่ยนแปลงจากการเผาฟางและตอซังอย่างต่อเนื่อง รอบการผลิตข้าวนาปี ครั้งที่ 4

          จากผลการวิเคราะห์และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตพบว่า แปลงนาที่ ไม่มีการเผาฟางข้าวและตอซังนั้นให้ผลผลิตไร่ละ 835 กิโลกรัม โดยมีต้นทุน รวมอยู่ที่ 2,927 บาท/ไร่ ส่วนแปลงนาที่มีการเผาให้ผลผลิต ไร่ละ 620 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนรวมอยู่ที่ 2,927 บาท/ไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแปลงไม่เผาจะได้ผลผลิต มากกว่าแปลงที่เผาถึง 215 กิโลกรัม/ไร่ หรือมากกว่าร้อยละ 30  ส่วนคุณภาพของดินในแปลงนาสาธิตทั้ง 2 แปลง พบว่าแปลงที่มีการ เผามีโพแทสเซียมในระดับต่ำส่งผลให้ได้รับผลผลิตต่ำกว่าแปลงไม่เผา ซึ่งเกษตรกรจําเป็นต้องลงทุนเพิ่ม เพื่อปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสม

          ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาความผันผวนของราคาผลผลิตข้าวเปลือก ส่งผลให้การคาดการณ์ผลตอบแทนไม่คุ้มค่ากับการลงทุน กระทรวงเกษตรและ สหกรณ์จึงได้มีมาตรการผลักดันการพัฒนาภาคการเกษตร ในระบบเกษตรกรรม ยั่งยืนและการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงได้มีข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหา การทําเกษตรผสมผสาน เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว คิดเป็นมูลค่า ณ ปัจจุบัน ปลา 3,000 ตัว ๆ ละ 15 บาท คิดเป็นมูลค่า 45,000 บาท (ปัจจุบันขายไป 500 ตัว ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท)  การปลูกพืช ผักสวนครัว บนคันนา เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว คิดเป็นมูลค่า 7,620 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจําหน่ายปลาและพืชผักสวน ครัวจะช่วยชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว และเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันในการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงราชการที่ 9

......................... อาทิตย์  เทศธรรม  / ข่าว

ธงชัย  ภูงามเงิน  / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar