จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากล สร้างสังคมแห่งโอกาส

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานวันคนพิการสากลประจำปี 2565 เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม หวังสร้างเป็นสังคมแห่งโอกาส พร้อมมอบรางวัลให้แก่คนพิการต้นแบบ องค์กร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรด้านคนพิการ ที่ช่วยเหลือคนพิการจังหวัดกาฬสินธุ์

          (25ม.ค.66) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2565  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนางศิริกร ณ ระนอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กล่าวรายงานถึงการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2565 ว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดจัดในวันที่ 25 มกราคม 2566  ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติรับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม

          นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวภายในงานวันคนพิการสากลจังหวัดกาฬสินธุ์ ว่า ภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริม สิทธิโอกาส และความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมคนพิการ การเป็นสังคมแห่งโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหรือ CRPD โดยปีที่ผ่านมาได้มีการปฏิรุปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงการขึ้นทะเบียนได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาระบบบริการคนพิการผ่านกลไกศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ พัฒนาระบบแอปพลิเคชั่น บัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งคนพิการสามารถยื่นขอรับสิทธิ ผ่านบัตรได้เสมือนบัตรจริง นอกจากนี้มีการพัฒนาและส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ และริเริ่มโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้กับคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้อยู่กับครอบครัว

          กิจกรรมในวันนี้ได้รับฟัง พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา อ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 และ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แกคนพิการต้นแบบ  ให้แก่หน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการ การมอบป้ายศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ มอบป้ายสถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ  มอบไม้เท้าขาวสำหรับคนพิการ การแสดงของคนพิการและการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน การแสดงผลงานวิชาชีพของผู้พิการ เป็นต้น

.......................... ณัฏฐ์  ฐนันท์รมย์  ข่าว / ภาพ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :